O NAS

– to jedna z największych organizacji studenckich w Europie. Założona w 1985 roku w Paryżu, skupia około 15 tys. członków – studentów wszystkich kierunków i wydziałów – zrzeszonych w 240 oddziałach lokalnych całego kontynentu (od Helsinek po Ankarę, od Moskwy po Barcelonę).

AEGEE to skrót francuskiej nazwy Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe, nawiązujący zarazem do miejsca narodzin demokracji – okolic Morza Egejskiego (po angielsku Aegean Sea) oraz nazwy pierwszego parlamentu po Rewolucji Francuskiej – Les Etats Généraux. Jest to organizacja typu non-for-profit, niezwiązaną z żadną opcją polityczną.

AEGEE powstało jako platforma dyskusji między młodymi ludźmi na temat przyszłości Europy, dająca zarazem możliwość prezentacji ich poglądów przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządów krajowych. W 1986 r. opracowano specyficzną strukturę organizacji – niezawierającą szczebla krajowego. Oddziały lokalne powstawały w kolejnych miastach akademickich Europy – jednak były to miasta tylko w zachodniej części naszego kontynentu. W 1989 r. AEGEE wychodząc naprzeciw dokonującym się zmianom politycznym zaczęło przyjmować w swe szeregi także studentów z Europy Środkowo-Wschodniej. W 1996 r. centrala organizacji została umiejscowiona w Brukseli.

Działalność AEGEE skupia się na promowaniu idei zjednoczonej Europy, wspieraniu kontaktów i współpracy między studentami różnych krajów oraz budowaniu otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa, realizowanej w czterech głównych obszarach działania, do których należą: szkolnictwo wyższe, aktywne obywatelstwo europejskie, pokój i bezpieczeństwo, wymiany międzykulturowe.

AEGEE-Kraków to jeden z najprężniej działających oddziałów organizacji w Polsce, opierający swą działalność na pracy społecznej członków. Głównymi celami organizacji są: promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami europejskich ośrodków akademickich, propagowanie wiedzy w zakresie integracji europejskiej, działanie na rzecz współpracy międzyregionalnej w skali kraju i Europy.

Pragniemy wspierać studentów w ich samorozwoju, dążeniu do poszerzania kompetencji zawodowych i zwiększania swoich szans na rynku pracy, a także inspirowania ich do udziału w budowaniu aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Cele te realizowane są m.in. poprzez działalność edukacyjną (różnego typu szkolenia), organizację projektów zwiększających świadomość europejską, wymian studenckich, prowadzenie akcji informacyjnych o celach i sposobach działania AEGEE, krzewienie ducha proeuropejskiego i prospołecznego. Corocznie realizujemy kilkanaście projektów na skalę lokalną oraz międzynarodową.

.